Właścicielem serwisu internetowego charakteryzacja.com (zwanego dalej Sklepem internetowym) jest PERMAN Michał Kacprzycki, nr NIP: 521-175-31-24.

Do zakupów w Sklepie internetowym firmy Perman upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówień spoza terenu RP prosimy o uprzednie zapytanie dotyczące możliwości złożenia takowego w formie elektronicznej lub telefonicznej na nr +48 22 825 53 41.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do firmy PERMAN. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego numeru telefonuadresu e-mail. W przypadku braku nr telefonu w formularzu zamówienia, Zamawiający rezygnuje z prawa do roszczeń z tytułu nie doręczenia przesyłki w terminie jak również wyraża zgodę na obciążenie go dodatkowymi kosztami naliczonymi przez firmę: DHL za zwrot przesyłki.

Przyjęcie przez Sklep internetowy złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma PERMAN nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowanych czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

Wysyłając do Sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma PERMAN jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszy dzień roboczy w godzinach 10-18.

Firma PERMAN zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionego formularza zamówienia.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienie potwierdzone można anulować jedynie kontaktując się bezpośrednio z firmą PERMAN. Wysyłka zamówionych towarów następuje po stwierdzeniu dokonania wpłaty na konto firmy Perman, którego numer Zamawiający otrzymuje po ostatecznej weryfikacji zamówienia przez firmę Perman.

Klient, który złożył zamówienie i po jego weryfikacji otrzymał e-mail z informacją, że któregoś z pośród zamawianych produktów nie ma na stanie, ma prawo bez najmniejszych konsekwencji zrezygnować z transakcji. Można to uczynić informując pracowników firmy drogą e-mailową lub telefoniczną o rezygnacji.

System sprzedażowy Sklepu internetowego nie wymusza na kliencie oczekiwania na produkt jeśli nie ma go fizycznie w magazynie. W sytuacji, gdy dany produkt jest niedostępny w Sklepie internetowym, a system sprzedażowy umożliwi jego zakup, klient zostaje poinformowany o rzeczywistym statusie zamówienia, w formie e-maila weryfikacyjnego, zawierającego kwoty do zapłaty oraz dostępności produktu. Klient wówczas podejmuje decyzję, czy oczekuje na towar, czy rezygnuje z zakupu.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym PERMAN są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Firma Perman zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.

Sklep internetowy Perman wystawia dokument sprzedaży – paragon. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT istotnym jest w formularzu zamówienia wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy niezbędne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Perman do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

CENY WYSYŁKI

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zaznaczoną w formularzu zamówienia opcją –  firmą kurierską DHL. W wypadku nie odebrania przez Zamawiającego zamówionego towaru firma Perman zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami nieodebranej przesyłki. W wypadku jeśli Zamawiający nie odbierze przesyłki lub odmówi jej przyjęcia i przesyłka wróci do siedziby firmy Perman – firma Perman zastrzega sobie prawo do domagania się zwrotu kosztów wysyłki oraz pakowania. Ponowna wysyłka do klienta nastąpi dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty za pakowanie i przesyłkę. W przypadku gdy Zamawiający odmówi uiszczenia kosztów związanych ze zwrotem przesyłki, firma Perman zastrzega sobie prawo do umieszczenia Zamawiającego w BIG-u jako dłużnika. Firma Perman zastrzega sobie także prawo do odstąpienia w uzasadnionych przypadkach od pobrania w/w opłaty za przesyłkę.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

• Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm: DHL oraz Inpost.
• Firma Perman zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym f-my Perman.
• Klient może dokonać wpłaty dopiero po tym jak otrzyma e-mail zawierający kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego. Wszelkie wcześniejsze wpłaty nie mają wpływu na termin realizacji zamówienia. Zamówienia są realizowane według kolejności oraz po dokładnym sprawdzeniu stanu w magazynie.
• Firma Perman nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez f-mę DHL.
• W każdym przypadku gdy przesyłka wróci do siedziby firmy z przyczyn niezależnych od firmy Perman (zły adres wpisany przez Zamawiającego, odmowa przyjęcia, brak numeru telefonu w arkuszu zamówienia, ect…) firma Perman nie zwraca kosztów przesyłki i pakowania do momentu rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską.
• Reklamację składa firma Perman na prośbę Zamawiającego po ówczesnym wypełnieniu przez Zamawiającego stosownego arkusza reklamacyjnego , który można pobrać ze strony internetowej właściwej firmy kurierskiej- DHL.
• W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.


REKLAMACJE

Można dokonać zwrotu towaru jedynie zamkniętego fabrycznie.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty i potwierdzonego przez niego.
Każda reklamacja będzie osobno rozpatrzona w ciągu 14 dni liczonych od dnia jej wpłynięcia.
Osoba składająca reklamację będzie informowana o jej przebiegu na bieżąco.
Ostateczna decyzje o rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail .
PROSIMY O DOKONYWANIE ROZWAZNYCH ZAKUPÓW!!!!!!!!

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zwroty dopuszczalne są jedynie w przypadku towaru nie uszkodzonego (nie noszącego żadnych śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe. Przyjmowane są wyłącznie zwroty wysyłane firmą kurierską na koszt zamawiającego. Firma nie zwraca kosztów przesyłek jeśli powód zwrotu nie jest z winy firmy Perman.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Perman zastrzega sobie prawo do:
• zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;
• wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego;
• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
• przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego;
• realizacji dużych zamówień w osobnych partiach;
Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę Perman . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Każdy klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz że jest zawodowym charakteryzatorem i wie jak należy korzystać z zakupionych materiałów.  Firma Perman zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]
Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na e-mail: [email protected]